Daily Archives: 12 maj, 2009

Fråga till Bildt

En vecka före avrättningen på Delara Darabi (20/4) ställde Amine Kakabaveh (v) en fråga till utrikesminister Carl Bildt: 

Det har kommit till min kännedom att […] Delara Darabi, dömts till döden genom hängning […]. Straffet skulle ha verkställts måndagen den 20 april men i skrivande stund kommer rapporter om att hängningen har skjutits upp […]. 
Det finns nu utrymme att påverka situationen till Delara Darabis fördel. Enligt Amnesty finns det även cirka 150 andra unga [som] väntar på att bli avrättade i Iran. 
Iran bryter mot både barnkonventionen och konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Trots att Iran har anslutit sig till bägge FN-konventionerna har man sedan 1990 låtit avrätta 38 unga människor för brott de begått innan de fyllt 18-år.
Det är oklart hur många av dessa ungdomar som liksom Delara dessutom har blivit dömda på rättsosäkra grunder. […]
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ministern:
Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Iran ska följa ovan nämnda konventioner samt upphöra med att avrätta barn och ungdomar?
 
I fredags (en vecka efter Delaras hängning) kom svaret. (Mina fetmarkeringar). 
 
Svar på fråga 2008/09:870 av Amineh Kakabaveh (v)
Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att Iran ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter samt FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.
 
Främjandet av de mänskliga rättigheterna utgör en central del i det svenska engagemanget i Iran. Regeringen uppmanar Iran att utforma sin rättsskipning i linje med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter vilka Iran ratificerat.
Både FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter innehåller förbud mot avrättningar av minderåriga och avrättningar av personer som varit minderåriga då brott har begåtts. Att avvakta med verkställandet av dödsstraff tills dess att den dömde blivit myndig förändrar inte situationen. Som Amineh Kakabaveh skriver brister Iran i efterlevandet av dessa konventioner.
 
Regeringen följer utvecklingen i Iran på området och tar särskilt upp dessa brister i vår dialog med Iran, exempelvis vid besöket av den iranske biträdande utrikesministern i januari i år. Vi följer de för oss kända fallen och agerar på olika sätt när en avrättning är förestående. I Delara Darabis fall har Sverige agerat genom EU direkt till de iranska myndigheterna.
 
Med förskräckelse och stor besvikelse mottog jag uppgiften att Delara Darabi avrättades den första maj i Iran. Regeringen fördömer denna handling och bruket av dödsstraff, särskilt för minderåriga. Att avrättningen dessutom skedde i hemlighet visar med all önskvärd tydlighet hur Iran åsidosätter de mest fundamentala rättsprinciperna.
 
Sverige och EU har kontinuerliga kontakter med iranska företrädare där  de mänskliga rättigheterna i Iran tas upp till diskussion. Möjligheterna att utöva påtryckningar mot Iran är begränsade, bland annat då Iran fortfarande vägrar att återuppta MR-dialogen med EU som har varit fryst sedan 2004.
 
Sverige och EU kommer att fortsätta försöka förmå Iran att respektera och implementera de mänskliga rättigheterna och avser att noga följa bruket av dödsdomar mot minderåriga. 
Jag kan försäkra Amineh Kakabaveh om att frågan om mänskliga rättigheter i Iran även fortsättningsvis ges hög prioritet. Detta kommer inte minst bli en viktig uppgift under det svenska ordförandeskapet i EU kommande halvår.
 
Stockholm den 8 maj 2009
Carl Bildt
 

 

35 kommentarer

Filed under Iran, Människorätt, Sverige/Inrikes